Disclaimer & privacy

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. U kan hierbij volgens de link al uw antwoorden terugvinden: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Ernaast hebben wij onze eigen “PRIVACYVERKLARING”.

Algemeen

IvsE-architecten BV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

IvsE-architecten BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Algemene doeleinden:

IvsE-architecten BV zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken gebruiken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van IvsE-architecten BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van IvsE-architecten BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien IvsE-architecten BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van IvsE-architecten BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

IvsE-architecten BV  zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wettelijke vereisten:

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IvsE-architecten BV en U.

Uw rechten:

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken en deze desgewenst te verbeteren en/of aan te vullen en/of te beperken.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar, hetzij per post naar IvsE-architecten BV.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.