FAQ

Overeenkomstig de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect moet men een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.

In de praktijk is de rol van de architect echter niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken. Het omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

Advies en bijstand

Daarnaast heeft de architect de plicht om advies en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever. De draagwijdte van de advies-en bijstandsverplichting van de architect hangt af van de eigen kennis en competenties waarover de opdrachtgever beschikt met betrekking tot de oprichting van het bouwwerk waarvoor hij een beroep doet op een architect.

Bijstand technische en architecturale kant van het bouwen

De bijstand van de opdrachtgever bij de zuiver technische en architecturale aspecten van het bouwproject, behoort tot de kern van de advies- en bijstandsverplichting van de architect. Dit onderdeel van de advies- en bijstandsverplichting sluit immers rechtstreeks aan bij de verplichte bouwbijstand bij het opstellen van de plannen en behoort aldus tot het monopolie van de architect.

De architect is op de hoogte van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de constructie en inrichting van het gebouw. Hij kan u helpen bij het opvragen en vergelijken van offertes, daarbij rekening houdend met de vakbekwaamheid en referenties van de uitvoerders  en uw financiële slagkracht.

Hij moet de opdrachtgever ook raad geven over de mogelijke technische oplossingen en uitvoeringsmethodes die kunnen worden toegepast. Druist een door de opdrachtgever of aannemer voorgestelde uitvoeringsmethode in tegen de regels van de kunst, dan moet de architect hierop wijzen.

De architect moet de opdrachtgever ook bijstaan bij de keuze van de materialen. Omwille van zijn professionele vakkennis wordt de architect geacht in zijn bestek (lastenboek) materialen voor te schrijven die aangepast zijn aan het gebruik waarvoor zij worden bestemd. Op de architect rust in dit verband niet alleen een mededelingsplicht, maar ook een waarschuwingsplicht. Wanneer het gebruik van een bepaald materiaal een bezwaar oplevert, dient de architect de opdrachtgever hiervan te verwittigen.

Wettelijke en reglementaire bepalingen

De advies- en bijstandsverplichting blijft niet beperkt tot de loutere technische aspecten van de uit te voeren werken, maar strekt zich ook uit tot andere domeinen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. De architect wordt onder meer geacht op de hoogte te zijn van de essentiële wettelijke en reglementaire bepalingen die op de constructie en inrichting van het gebouw van toepassing zijn en moet de opdrachtgever hierover inlichten. Dit onderdeel van de advies- en bijstandsverplichting vloeit voort uit het reglement van beroepsplichten dat bepaalt dat de architect “waakt over het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de hem toevertrouwde opdracht”.

Wat betreft juridisch advies kan van de architect enkel worden verwacht dat hij de opdrachtgever adviseert aangaande zaken die behoren tot zijn beroepskennis.

Wij zijn verzekerd bij Protect nv voor onze burgerlijke en tienjarige beroepsaansprakelijkheid. Het contractnummer wordt vermeld in de overeenkomst dat met u wordt afgesloten.

De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op overeenkomsten die architecten sluiten met de opdrachtgever met het oog op het oprichten of verbouwen van een gebouw.

Alleen gebreken die ernstig genoeg zijn om de stabiliteit, de stevigheid of duurzaamheid van een gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang te brengen, vallen onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid. 

Echter kleinere gebreken, zoals lichte, verborgen gebreken, denk aan materiaalverkleuring, kleine waterinfiltraties, onvoldoende verwarming of koeling, geluidsisolatie die te wensen overlaat,… dienen binnen het jaar van ingebruikname vermeld te worden.

Voor alle duidelijkheid: de architect is verantwoordelijk voor het concept, terwijl de aannemer instaat voor de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.

Tijdens het ontwerpproces en meer bepaald tijdens het voorontwerp wordt een 3D-model opgemaakt van uw bouwproject. Dit 3D-model kan nadien verder uitgewerkt worden en kan eveneens het volledige interieur omvatten. 

Alles begint uiteraard met een goed gesprek. Steunend op een ruime ervaring in woning- en utiliteitsbouw en interieurinrichting wordt er tijdens het gesprek van gedachten gewisseld over de wensen en de mogelijkheden van de bouwheer. Voor de uitwerking van uw bouwproject zijn wij, architect Dagmar Caekelbergh / architect Réginald Kumps, de contactverantwoordelijken. We staan in voor de eerste besprekingen en de contractuele en financiële onderhandelingen voorafgaand aan de opstart van het dossier. Vervolgens zal één van ons het dossier uitwerken en de projectarchitect worden die het ontwerpproces opvolgt. Hij wordt bijgevolg de conceptverantwoordelijke voor het ontwerp en de persoon die het dossier inhoudelijk en administratief volledig kent. Hij voert de verdere besprekingen, belegt vergaderingen, neemt de coördinatie van het ontwerpproces voor zijn rekening en voert de leiding over de controle van de werken tot en met de oplevering. 

Na het kennismakingsgesprek worden de algemene taken van de architect, concrete aspecten van een eventuele samenwerking, de financiële en juridische context voor het realiseren van een project en de taak van externe partners grondig doorgenomen, zoals een stabiliteitsingenieur, een expert speciale technieken, een landmeter, een verlichtings- en akoestiekspecialist, een EPB-verslaggever en een veiligheidscoördinator. 

Op deze manier wordt een team samengesteld waar de creativiteit, specialisatie en kennis van de verschillende teamleden garant staan voor de kwaliteit en het welslagen van het project. Als architect staan wij in voor de interactie tussen alle actoren en werken wij als één team, waarbij wij steeds de rechtstreekse gesprekspartner van de bouwheer vormen. Vanaf de eerste schetsen worden de wensen van de bouwheer omgezet in een plan met een doorgedreven zin voor functionaliteit zonder het esthetische karakter uit het oog te verliezen. Na de goedkeuring van het voorontwerp met bijhorend geraamd bouwbudget, en het indienen van het bouwaanvraagdossier, wordt er een grondig en volledig uitgewerkt aanbestedingsdossier opgemaakt. Desgewenst contacteren wij zelf aannemers waarvan wij de kwaliteit van het geleverde werk kennen en waar wij kunnen rekenen op de betrouwbaarheid bij gemaakte afspraken. Maar wij zijn niet gebonden aan aannemers, wij laten de keuze vrij.

Het realiseren van een bouwproject is een omvangrijk proces. In onze werkwijze omvat dit de volgende 8 fasen: onderzoek en studie, finaal ontwerp, bouwaanvraagdossier, uitvoeringsdossier, aanbesteding en keuze aannemer(s), opvolging en controle van de werken, nazicht van de vorderingsstaat en oplevering van de werken.

Stap per stap wordt u begeleid doorheen het complexe proces van materiaalkeuzes, werfopvolging tot de oplevering van uw gebouw. Het is voor ons kantoor dan ook een doel om samen met u te streven naar de optimale realisatie van uw project, waarbij beide partijen op het einde van de rit met een trots en tevreden gevoel kunnen terugkijken op een geslaagde realisatie.

We hanteren meerdere methodes in functie van de aard van de opdracht en de verwachtingen. Bij de contractbespreking wordt dit verder toegelicht. .

Optie A (kleinere verbouwingen, constructies en interieuropdrachten)

Het ereloon wordt in regie uitbetaald op basis van vastgestelde uurtarieven, exclusief taksen. Een maandelijkse betaalstaat gaat de facturatie vooraf waarin een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde uren wordt opgemaakt en een raming van de vermoedelijk nog te presteren uren wordt voorgesteld.

Optie B (omvangrijke verbouwingen en nieuwbouwprojecten)

Het ereloon wordt bepaald door een percentage op de globale kostprijs, exclusief taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de bouwheer uitgevoerd. Het percentage wordt vermeld in de overeenkomst. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het bouwbudget en aangepast aan de tussentijdse kostenramingen. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs en de economische waarde van de eigen werken door de bouwheer uitgevoerd. Waardeverminderingen en kortingen worden niet in rekening genomen.

Optie C (omvangrijke verbouwingen en nieuwbouwprojecten)

Het ereloon wordt bepaald op basis van een forfait per te bouwen m² (muren inbegrepen, alsook elke ruimte, open of gesloten, nieuw of bestaand, van meer dan 1m hoog). Dit is een eenvoudige berekeningswijze waarmee de bouwheer de studiekosten perfect onder controle kan houden in verhouding tot het gevraagde. Met deze methode hebben keuzes qua afwerking geen invloed op de berekening van het ereloon. Echter ook bij deze optie dienen nog de taksen bijgeteld te worden.

Coördinatie van de verschillende aannemingen

In functie van de aard en de grootte van het project wordt er in overeenstemming met de geselecteerde optie een percentage of een vaste prijs per aanneming bepaald. Deze percentages of eenheidsprijzen worden in de overeenkomst vermeld.

Andere opdrachten

Bijkomende opdrachten worden na voorafgaand akkoord, uitgevoerd aan vaste uurtarieven. Deze uurtarieven worden in de overeenkomst vermeld en zijn afhankelijk van de functie en de ervaring. Ook bestaat de mogelijkheid om met een forfaitair ereloon te werken. Deze zal dan bepaald worden in onderling overleg met de opdrachtgever.

Andere kosten

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:

  • Plot en printafdrukken worden aangerekend aan de prijzen vermeld in het contract
  • Prijsaanvragen worden aangerekend aan een vast tarief per prijsaanvraag. Dit tarief wordt vermeld in de overeenkomst.

Zoals de naam reeds voluit weergeeft ontwerpt Interieur versus Exterieur architecten ook meubilair op maat van de ruimte waar het moet staan en op maat van u als klant. Zo hebben we reeds 10-tallen keukens, dressings, vestiaires, living- en bureaumeubelen ontwikkeld en gerealiseerd. Dit steeds in nauwe samenwerking met interieurbouwers die gespecialiseerd zijn in de fabricatie van unieke designmeubelen, maar die het ontwerp en de finesse aan ons overlaten.

Neem contact op

02 305 93 03 | info@ivse-architecten.be |